آسمون عاشقی

عشقی _هنر ی_رمانتیک

تو را گم مي كنم هر روز و پيدا ميكنم هر شب

تو را گم مي كنم هر روز و پيدا ميكنم هر شب

بدينسان خوابها را با تو زيبا مي كنم هر شب

 
تبي اين گاه را چون كوه سنگين مي كند آنگاه

 
چه آتشها كه در اين كوه برپا مي كنم هر شب

 
تماشايي است پيچ و تاب آتش ها .... خوشا بر من

 
كه پيچ و تاب آتش را تماشا مي كنم هر شب

 
مرا يك شب تحمل كن كه تا باور كني اي دوست

 
چگونه با جنون خود مدارا مي كنم هر شب

 
چنان دستم تهي گرديده از گرماي دست تو

 
كه اين يخ كرده را از بي كسي  ها مي كنم هرشب


تمام سايه ها را مي كشم بر روزن مهتاب

 
حضورم را ز چشم شهرحاشا مي كنم هر شب

 
دلم فرياد مي خواهد ولي در انزواي خويش


چه بي آزار با ديوار نجوا مي كنم هر شب

 
كجا دنبال مفهومي براي عشق مي گردي ؟


كه من اين واژه را تا صبح معنا مي كنم هر شب

 

+ نوشته شده در  جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 13:19  توسط  حیدری   |